Vedtægter for Dansk Selskab for Klinisk Neurofysiologi

§ 1 Formål
Selskabets formål er fremme af kendskabet til teoretisk og klinisk neurofysiologi. Selskabet er under navnet "The Danish Society of Clinical Neurophysiology" medlem af "The Inter­national Federation of Electroencephalography and Clinical Neurophysiology".

§ 2 Medlemmer
Som personlige medlemmer kan optages danske læger og andre, der ved uddannelse, publikationer eller på anden måde har vist interesse for klinisk neurofysiologi. Som medlemmer kan endvidere optages firmaer.

§ 3 Optagelse
Anmodning om optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 4 Bestyrelse
Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer: Formand, næstformand og sekretær, der tillige fungerer som kasserer, samt yderligere to medlemmer. Bestyrelsen, der ikke konstituerer sig selv, vælges for 4 år ad gangen på den ordinære generalforsamling ved hemmelig afstemning med simpel majoritet. Desuden vælges en 1. suppleant og en 2. suppleant, der vælges for 4 år ad gangen på den ordinære generalforsamling ved hemmelig afstemning med simpel majoritet. Bestyrelsen udpeger delegaten til den internationale federation og rådgivere for Sundhedsstyrelsen i klinisk neurofysiologi. De tilforordnede i klinisk neurofysiologi for Sundheds­styrelsens Specialistnævn vælges ligesom den klinisk neurofysiologiske A-kursusleder for en periode af 4 år på den ordinære generalforsamling.

§ 5 Generalforsamling
Indkaldelse med dagsorden for den årlige ordinære generalforsamling skal være med­lemmerne i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, der skal afholdes i september - november måned. Generalforsamlingen er beslutnings­dygtig vedrørende punkter optaget på dagsordenen, når den er lovligt indvarslet.
Alle spørgsmål afgøres ved simpel majoritet med undtagelse af vedtægtsændringer, ophævelse af selskabet og medlemseksklusion, hvor der kræves 2/3 majoritet.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal ordentligvis omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandsberetning
  3. Beretning fra selskabets udvalg og repræsentanter
  4. Forslag fra medlemmerne. Skal være sekretæren i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen
  5. Aflæggelse af det reviderede regnskab. Fremlæggelse af budget. Kontingentfastsættelse
  6. Valg af bestyrelse, tilforordnede, A-kursusleder, revisor, revisor-suppleant samt DNO-repræsentant
  7. Eventuelt
Evt. supplerende dagsorden skal udsendes til medlemmerne senest 1 uge før general-forsamlingen.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 10 af med­lemmer­ne forlanger dette. Indkaldelse med dagsorden skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før afholdelsen. En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig vedrørende punkter på dags­ordenen, når den er lovligt indvarslet.

§ 7 Videnskabelige mødereferater
De videnskabelige mødereferater kan søges offtentliggjort i "Electroencephalography and Clinical Neurophysiology". erne på den ordinære generalforsamling.

§ 8 Sekretær/kasserer samt revisoropgaver
Det påhviler selskabets sekretær og kasserer at arkivere selskabets korrespondance og i tilslutning til den ordinære generalforsamling at føre medlemslisten ajour. Endvidere at udarbejde årets regnskab, der skal fremlægges med henblik på godkendelse af den ordinære generalforsamling. Forinden fremlæggelse skal regnskabet være revideret af en revisor, der vælges blandt medlemmerne på den ordinære generalforsamling. Revisor, revisorsuppleant, DNO-repræsentant og tilforordnede i specialistnævnet vælges for 2 år ad gangen.

Vedtaget på generalforsamlingen 21. oktober 2002
Selskabet yder efter ansøgning rejserefusion til yngre medlemmer, som endnu ikke har opnået status som spciallæge og som skal rejse mere end 75 km. for at deltage i møder arrangeret alene af Selskabet. Der ydes refusion svarende til en 2. klasses togbillet plus pladsbillet plus tilslutninger med offentlig transport.